Save the Earth!, Nestled In Subway Station, Mother and Child * Дом!!!

About this group

Unusual, which is everywhere and in everything around us - Rare and Unique places, Interesting situations, Unusual events, phenomena and objects / Необичайното, което е навсякъде и във всичко около нас - места, ситуации, събития, явления и предмети

Group rules and description

Unusual -

 1. Only very Rare, Unique and Extraordinary places,

 2. Interesting Curious situations and events,

 3. Rare natural phenomena /rainbows, volcanic eruption, eclipse and etc./, sunsets and sunrises are not unusual events and be adopted only very unique of them!

 4. Unusual meetings /examp. with free wild animals/, not accepted photos from zoo gardens and similar parks with animals, unless they are unusual with something else...

 5. Unusual forms of objects and etc.

 6. No more than 3 photos from same place or same object.

 7. No similar photos

 8. If you decide that your picture could be a little bit disputable, regarding the rules of the group - post a short explanation in title or in discussions. It will be interesting and useful for all of us.


 1. Само много редки, уникални и изключителни места /като Белоградчишките скали например/,

 2. Любопитни Интересни ситуации и събития,

 3. Редки природни явления / дъги, вулканично изригване, затъмнения, дъжд от жаби...:) и др./, без залези и изгреви - това не са необичайни явления и се допускат само много уникални гледки...

 4. Необичайни срещи /с диви животни напр./, без снимки от зоологически градини и подобни паркове, освен ако са необичайни с нещо друго...

 5. Необичайни форми на предмети, сгради и и др.

 6. Не повече от 3 снимки от едно и също място или обект

 7. Без сходни по съдържание снимки

 8. Ако предполагате, че е възможно, да не се разбира, с какво обекта на снимката ви е необичаен, моля, напишете кратко обяснение в името и или в раздела за дискусии.

Group moderators