Hosseini Shahroodi Square . photo by Hamed Ekrami

About this group

گروه: شاهرود عکسهایی زیبا از مناطق مختلف شهرستان شاهرود Iran - Shahroud

Group rules and description

عکسهایی که در این گروه به اشتراک گذاشته میشود حتما متعلق به شهرستان شاهرود باشد (شاهرود و حومه). موضوع: آزاد

Group moderators