Честито Възкресение Христово на Всички! , Happy Easter to all! - Mimi's „Fabric of Eggs”! ;-)) /read down in English/

Not selected for Google Earth or Google Maps [?]

Comments (33)

« Previous12Next »
Minka Tsoneva (Mimip… on April 4, 2010

Честито Възкресение Христово на Всички!

Happy Easter to all! - Mimi's „Fabric of Eggs”! ;-))

/read down how to do it!/

Стара традиция е в България хората да приготвят Великденски Яйца, които са много шарени и красиви! Спомням си, когато бях малко дете, очаквах с нетърпение този светъл ден, да се събудя сутринта и да намеря едно много красиво червено яйце до възглавницата си. Майка ми ставаше рано сутрин и се погрижваше със сестра ми да имаме най-красивите яйца до главите си. Колко много се радвахме на този малък, но много красив жест. По-късно, когато аз поотраснах малко майка ми спря да слага яйце до главата ми и аз дори малко се дразнех, че сестра ми има, а аз не. ;-))

Дано повече хора правят все още това, защото повярвайте ми, много, много е приятно подобно нещо в очите на едно малко дете.

Яйцата обикновено се боядисват в четвъртък, но ако нямате възможност може да сторите това в събота.

Боядисването на яйцата е празник в нашия дом и тъй като на мен това много ми харесваше още от малка си запазих правото само аз да боядисвам яйцата у дома, защото за мен това беше като да създавам малки и красиви картини.

 • Как боядисва яйцата Мими?

 • Традиционния и по-стар начин, който аз прилагам е с късчета мек плат на дупки (така яйцата стават по-красиви) или парчета от стар чорапогащник.

 • Варене на яйцата. Слагаме в студена вода, добавяме 1 с. л. сол и слагаме да заврат. В момента, в който започват да врат се варят точно 10 минути (за да не посинее жълтъка, за да се сварят добре и запазят по-дълго време!). Сваляме от огъня и преместваме внимателно яйцата в друг празен съд.

 • Топлата вода от яйцата разливаме в съдове, приготвени за целта, за боядисването.

 • Към всеки съд с топла вода добявяме 1 с. л. оцет и по един цвят специална Великденска Боя за Яйца (на прах или на хапчета). В България тази боя е безвредна и затова после яйцата се консумират. Подобна боя съм виждала и по магазините в Германия, където също има такава традиция да се боядисват яйца. Аз обикновено във всеки съд поставям поне по две хапчета боя за да стане тя по-силна.

 • Преди да започнем овиването на яйцата трябва да сме си приготвили от градината свежи листенца за окраса на яйцата. Най-красиви в това отношение са силно нарязаните листенца, но могат да се използват и листа от ягода, парички и всякакви други листа с интересна форма.

  1. Към всяко яйце добре се прилепва поне по едно листенце, поставя се в парче плат и се завързва здраво и достатъчно стегнато с конец за да може да се отбележи листенцето. Поставяме в съдовете с различни цветове и периодически проверяваме дали са се боядисали яйцата. След това вадим яйцата и оставяме да изсъхнат докато боядисваме всички останали.
  1. Друг вариант, който аз прилагам, и който дава много добри резултати и много красиви шарени яйца е като се използва парче памук, достатъчно голямо за да овие яйцето. Така овито яйцето започваме да обливаме с лъжица на малки дози боя от съдовете с различни цветове. Добре прилепналите памук с яйцето оставяме да поседят известно време. Когато са готови развиваме и оставяме да изсъхнат.
 • Много важно е, когато вече сме боядисали всички яйца да намажем всяко едно яйце с тънък слой олио. Това предпазва яйцата и им придава повече блясък.

Понякога може да се поставят различни видове специални лепенки за яйца върху тях.

На снимката по-горе виждате моята малка „Фабрика за Яйца“ и в ляво крайния резултат от цялата процедура. Това е един доста дълъг процес, но пък това което излиза от ръцето ти е удовлетворение от удоволствието да се боядисват Великденски Яйца.

В Новозагорския край първото нещо, което правят сутрин хората е да сборят яйцата си и да изядат поне едно яйце за здраве с прясно приговена Зелена Самардала. После се приготвя Агнешкото с Дроп-Сърма за обяда. А роднините и комшиите си разменят по една чиния с боядисани яйца, парче козунак, кифлички, бисквити, курабии, масленки и други сладки, специално приготвени у дома, вкуса им е незаменим!

Моята майка е голяма специалист на всички тези лакомства и това й отнема дни за да приготви от всичко по малко. Ето тук може да видите Великденски Кифлички, Бисквити и Масленки и някои от Моите Яйца в минали години.

Опитайте и вие и ще останете приятно изненадани от себе си! :-)

Честито Възкресение Христово на Всички!


Happy Easter to all! - Mimi's „Fabric of Eggs”! ;-))

It is one old tradition in Bulgaria people to prepare Easter Eggs which are very colored and beautiful. I remember when I was a little child I was looking forward to this bright day, in the morning to wake up and to find a very beautiful red egg near to my pillow. My mother put it early in the morning and took care me and my sister to have the most beautiful eggs to our heads. How much we enjoyed this small but very nice gesture. Later, when I grew up my mother stopped to put an egg near my head and I even slightly was irritated that my sister has and I have not. ;-))

I hope more people do this yet, because believe me, it is very, very nice this in the eyes of a little child.

Eggs are usually painted on Thursday, but if you are unable to do this you could do it on Saturday.

The painting of the eggs is a holiday in our home and because I like it very much since I was a little child I kept right for me to paint the eggs in my home, because for me it was like to create small and beautiful pictures.

 • How Mimi painted eggs?

 • The traditional and old way that I apply is using pieces of a soft cloth with holes (so the eggs become more beautiful) or pieces of an old pantyhose.

 • Cooking eggs. Put the eggs in a cold water, add 1 tablespoon salt and put to boil. Once the eggs begin to boil you should boil them exactly 10 minutes (they should not become blue, but should be very well cooked and keep for a long time on this way!). Remove eggs from the fire and carefully transfer them to another one empty vessel.

 • Move the hot water from boiled eggs to the special containers for painting them.

 • To each container with a hot water add 1 tablespoon vinegar and one piece of special Easter Egg's color (in powder or in pills). In Bulgaria, these special colors are health safety and therefore eggs are good for eaten. Such kind of colors I have seen in the stores in Germany, where people also have such a tradition to paint eggs. I usually put in each container at least two pills of a color to make it stronger.

 • Before to cover the eggs you should have already prepared from the garden fresh leaves for decoration of the eggs. The most beautiful are highly cut leaves, but can be used also strawberry leaves, small flowers and any other leaves with interesting shape.

  1. To each egg fit well at least one leave, place it in the piece of cloth and tie securely and tight enough with a thread. Then put in the containers with different colors and periodically check whether eggs are painted well. Then move the eggs from the water, remove the piece of cloth and leave to dry until all other eggs are painted.
  1. Another option, which I apply and gives very good results and very beautiful colored eggs is using a piece of cotton, big enough to cover the egg. So, well covered egg start to wet with a spoon in small doses from the containers with different colors. Well adherent cotton egg leave to sit awhile. When the eggs are well colored leave them to dry.
 • It is very important when all the eggs are already painted to paint each egg with a thin layer of oil. This is protecting the eggs and gives them more sparkle.

Sometimes you can put different kinds of special stickers on their eggs.

On the picture above you see my little "Egg's Factory" and on the left - the outcome of the whole procedure. This is rather long process, but what comes out of your hands is the satisfaction of pleasure to paint Easter Eggs.

In the area of Nova Zagora, Bulgaria the first thing that people do in the morning is to aggregate their eggs and eat at least one egg for health with fresh homemade Green Samardala. Then to prepare „Lamb with Drop-sarma” for lunch. Relatives and neighbors exchange a plate with painted eggs, a piece of Easter cake, croissants, different kind of biscuits, cakes and other sweeties specially prepared at home, taste is indispensable!

My mother is a great specialist of all these luxuries and sweeties, and she is preparing them for days, a little bit of everything. Here you can see Easter Egg Croissants, Biscuits and Maslenki and some of My Eggs in previous years.

Try to prepare eggs and you will be pleasantly surprised by yourself! :-)

Happy Easter to all!

mimipet’s greetings

All My Photos in Panoramio

Yanka B.Nikolaeva on April 4, 2010

Честито Възкресение и на теб, Мими !Много хубави яйчица си приготвила ! Но как успя да запазиш ръцете чисти ! Моите са още в червено, синьо, залено...:))

Борис Кръстев on April 4, 2010

Христос Воскресе! Поздрави и весели празници на теб и твоето семейство.

Ivan Botev on April 4, 2010

Христос возкресе!

Minka Tsoneva (Mimip… on April 4, 2010

Честито Възкресение и на вас Янка, Борис и Иван, а така също и на вашите семейства!

Янка тайната е в хирургическите ръкавици! ;-))

Друга година успявах да ги пробия и пак да се омацам, но тази година издържаха. ;-))

Поздрави, Мими

patano on April 4, 2010

Tanti cari auguri anche a te !! Happy Easter !

sandart on April 4, 2010

Уникален труд, Мими! Завиждам ти на ентусиазма и го адмирирам!

Христос Воскресе!

Много здраве! Поздрави и усмивки! Сашо

Sandro & Cristina on April 4, 2010

Tantissimi auguri a te Mimi. Buona Pasqua, e Buona Pasquetta.

Sandro & Cristina

marco .gi 46 on April 4, 2010

Tanti cari Auguri di Buona Pasquetta

Ciao Marco

Ria Maat on April 4, 2010

Happy Easter to you Mimi!

Your eggs look very lovely! Wonderful work!

Friendly greetings from Ria

Gastone “GAST1” Sega… on April 4, 2010

TANTI CARI AUGURI DI BUONA PASQUA CARISSIMA AMICA MIMI.

SONO DI RITORNO SU PAN DOPO UNA LUNGA ASSENZA PER UN VIAGGIO DI LAVORO E STO CERCANDO DI "RECUPERARE" :)))

QUASTA USANZA DELLE UOVA COLORATE PER PASQUA E' UNA USANZA CHE INPASSATO ERA FORTE ANCHE DALLE MIE PARTI, ORA UN PO' MENO.

UNA CARISSIMO SALUTO E ... BUONA PASQUETTA.

GASTONE

Nadia Kushnir on April 4, 2010

Красотища!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BUONA PASQUETTA, MIMI! Как всё красиво ... Молодец!

Христос Воскресе! Счастья Вам

Boban Onosimoski on April 4, 2010

Навистина воскресе !!

Поздрав од Македонија, Оносимоски Б.

Faintlightofdawn on April 4, 2010

HAPPY EASTER MIMI! :)

christian caffin on April 4, 2010

Happy Easter Mimi! Cheers, Christian

GALA16 on April 5, 2010

Честито Възкресение Христово и на тебе , Мими!Много здраве , любов и благоденствие ти пожелавам на теб и всички твои любими хора ! Жива и здрава!

luciano640 on April 5, 2010

Anche se un pò in ritardo ti faccio gli auguri di Buona Pasqua Mimi !!!! Grazie per la visita!

Ciao, Luciano.

Eugene Hristov (evg7… on April 5, 2010

Честито Възкресение и на Вас, Мими. Нека Господ Ви пази и подкрепя. /Евгени

Mi6art on April 5, 2010

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Весел празник и много щастие за теб и семейството ти!

« Previous12Next »

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

 • Uploaded on April 4, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Minka Tsoneva (Mimip…
  • Camera: Panasonic DMC-FZ28
  • Exposure: 0.033s (1/30)
  • Focal Length: 9.50mm
  • F/Stop: f/2.828
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • Flash fired

Groups