kříž brána / cross gate Dukovany

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (1)

ivo pavlik on May 6, 2010

Idea kříže-brány / A Cross - Gate Idea

Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde vždy byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem za kterým je možno býti rozptýlen. Směřována východ-západ. Průchod bránou znamená dostat se na „druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet… Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Nejedná se o ohraničenou rozptylovou loučku, ale primárně o akt průchodu skrze a krajině za ….. . Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem, je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná cesta není?......

The idea is to return a cross back to the landscape, to the place where it had always been. The cross is part of the gate which carries its own meaning and new symbolic - it’s an imaginary border between life and death. It’s a place behind which it’s possible to get dispersed, in the east-west direction. To walk through the gate means to get “to the other side“ where we can contemplate.. It’s possible to get dispersed in the landscape. It’s not a small dispersive meadow, but, first of all, an act of the walk-through.... It’s not possible to see over the gate due to a tree. The gate is related to a cemetery, it’s connected to a path from the cemetery which has always existed there. But there is no path behind the gate?......

Technický postup stavby Kříže-brány / Technical Sequence of the Cross – Gate Construction

Stěny a překlad brány byly vylity z betonu do bednění z balíků slámy. Vylití probíhalo postupně po asi 15 cm denně. Při vylití většího množství betonu byl tlak betonu příliš velký a odtlačoval šalování ze slámy. Hutnění probíhalo železnou tyčí, která zaručovala plné zatečení směsi. Velký důraz byl dán na minimálně 2,5 cm vzdálenosti šalování od ocelové výztuže (poměrně problematické protože hranice balíku má velký rozptyl). Na vrcholku protilehlých stěn byly vyvedeny roxory, které měli zajistit pomocí odporu el. proudu zahřátí před samotným zapálením. Bohužel se to ukázalo jako problém. První den se do stavby pouštělo 35 A a teplota naměřená za 7 hodin od zapojení nedoznala žádné změny. Proto byl průtok proudu skrze výztuž zvýšen na 60 A. Zde se ovšem začal tavit plastový kryt na spojovacích kabelech a to díky příliš malému poloměru roxoru který se výrazně zahříval. Hrozilo tedy vznícení, které nebylo žádoucí. Proto se od postupu zahřívání upustilo. Aby se tedy minimalizovala teplota která bude působit na beton, rozhodlo se balíky rozřezat a částečně otrhat. Samotné zapalování a hoření bylo provedeno za přítomnosti hasičů, ti podle instrukcí shrabávali rozžhavenou slámu ze stěn aby nedošlo ke kritické teplotě. Balík má totiž tu vlastnost, že se rozžhaví a teplo drží. Konečnou kontrolou teploty ohmatáním betonové stěny bylo zjištěno, že teplota stěny se pohybuje maximálně kolem 20 °C. Teplota venkovní byla -1 °C. Tento povrch se dále neupravoval. Byl ponechán beze změny přes zimu a čekali jsme jak se bude s časem měnit. Na jaře byl povrch čelní hrany kříže srovnán broušením. Po vybroušení došlo ke konečné úpravě některých čelních ploch desek, aby se podpořila idea kříže. Tyto části byly vyzlaceny plátkovým zlatem.

The walls and the gate lintel were cast from the concrete to the formwork of straw bales. The casting was gradual, about 15 cm a day. A faster casting would make the concrete pressure too big and it would push away the straw formwork. The compaction was done with an iron rod which enabled full quality of the blend. Big emphasis was put on minimally 2.5 cm distance between formwork and the steel bracing (quite problematic – the bale border has a big dispersion. On opposite walls‘summits, rods of armature were brought out and using the electric power were meant to provide heat efore the ignition. Unfortunately, this proved to be a problem. First day, 35 A was released into the construction and the temperature measured for 7 hours didn’t change. The flow was then increased to 60 A. Now the plastic cover on connecting cables started to melt because of too small a radius of the armature, which considerably warmed up. Undesired ignition became likely. The idea of warming was then dropped. In order to minimize the temperature’s effect on the concrete, the straw bales were cut in pieces and stripped. The ignition and burning was done in the firefighters‘ presence who were instructed to rake hot straw from the walls to prevent it from achieving critical temperature. The bale has the quality of getting hot and keeping the temperature. The final control showed the wall temperature was about 20 C, while the outside temperature was -1 C. This natural made face has not been adjust. We let it be ower winter and wait what will do the influence of weather with this. On the spring was the surface of front edge of the cross brushed and sharped. After sharpening of surfaces were some of them gilded to give support to the idea of cross. This parts were gild by hand by thin sheet of gold.

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

 • Uploaded on May 6, 2010
 • © All Rights Reserved
  by ivo pavlik
  • Camera: SONY DSC-W40
  • Exposure: 0.025s (1/40)
  • Focal Length: 6.30mm
  • F/Stop: f/2.828
  • ISO Speed: ISO80
  • Exposure Bias: -0.70 EV
  • No flash

Groups