Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Hällristningar / rock carvings, Vitlycke 2008

Information in swedish and english:


Skeppet är den vanligaste hällristningsfiguren, typisk för Bohuslän. Besättningen symboliseras av de små korta bemanningsstrecken. Ibland ser man några krokliknande figurer man tolkar som män som blåser i bronslurar. I några fall ser vi också tydligt återgivna män med hotfullt lyftade yxor. Mycket tyder på att det inte var verkliga skepp som avbildats. De kan ha ingått i religiösa ceremonier och beskriver kanske färden till dödsriket. En sådan tolkning får stöd i t ex de gravar från bronsåldern som byggts i form av skepp.


The ship is the most common rock figure, typical of Bohuslän county. The crew is symbolized by the small short staffing lines. Sometimes you see some hook-like characters to interpret as men blowing in bronze lurking. In some cases, we also clearly depicted men with menacing lifted axes. The evidence suggests that there was no real ship as pictured. They may have been part of religious ceremonies and describes perhaps the death journey. Such an interpretation is supported eg the tombs from the Bronze Age built in the shape of ships.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on November 14, 2010
  • © All Rights Reserved
    by biketommy999