Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Gånggrift väster om Tanum 2008 / Ancient object west of Tanum 2008

Information in swedish and english:


Den här gånggriften byggdes för ca 5000 år sen under yngre stenåldern. Den låg då vid havet som stod 25 meter högre än idag. Den var avsedd för många begravningar. Det finns exempel på att närmare hundra döda gravlagts i denna typ av gravar. Mycket tyder på att den döde först har vilat i ett dödshus tills allt utom skelettet ruttnat bort, och därefter gravsatts i gånggriften. Inslag av kannibalism har också förekommit på en del platser. I samband med begravningen man ätit en rituell offermåltid där jästa drycker sannolikt haft en central roll. Därefter har man krossat keramikkärlen, som innehållit mat och dryck, vid ingången till graven, där de idag återfinns av arkeologerna. De människor som byggde gånggrifterna var bofasta jordbrukare. Deras boplats och åkrar låg inom synhåll från graven. Man odlade primitiva vete- och kornsorter. Boskapsskötseln var troligen viktigare än odlingen. Svin, får och ko var de viktigaste tamdjuren.


This passage grave was built about 5000 years ago during the Neolithic period. It was when the sea was 25 meters higher than today. It was designed for many funerals. There are examples of nearly a hundred dead tomb placed in this type of graves. The evidence suggests that the deceased was first rested in a death house until everything except the bones rotted away, and then put into the passage grave. Elements of cannibalism also occurred in some places. In connection with the funeral eating a ritual sacrifice meal where fermented beverages likely played a central role. Subsequently, it has been broken pottery vessels that have contained food and drink, at the entrance to the tomb, where they are currently found by archeologists. The people who built the passage graves were settled farmers. Their habitat and fields were within sight of the grave. They cultivated primitive wheat and barley varieties. Cattle breeding was probably more important than cultivation. Pigs, sheep and cow were the most important domestic animals.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on November 14, 2010
  • © All Rights Reserved
    by biketommy999