Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Seagull in Albena, Bulgaria

Mimi and the Seagull in Albena, Bulgaria

На Български! / In English down!

Присъединих се към Панорамио на 30 октомври 2007 г. благодарение на съпруга ми Gianpaolo – GB Photogalleryhttp://www.bottin.com/ , и имах много хубави моменти и житейски срещи с приятели там!

Първата ми снимка е с птица (тази тук!), последната също. Може би това е така, защото обичам свободата и да съм волна като птичка. :-)

Странно нещо е съдбата, колелото се върти и един ден то те връща на същото място, но не за да ви кажа Здравейте, а за да ви кажа Сбогом, но не завинаги!

Жалко е, че ние и нашите снимки бяха използвани от някого за нечии нужди!

Жалко е, че някой има грешна визия за бъдещето на Panoramio и за света като цяло!

Аз не харесвам GoogleMaps и Google+ такова, каквото е днес!, трябва да се огледате малко повече в страни!

Харесвам и то много Google Earth и е жалко, че и то се унищожава по същия начин! Google Earth ме накара да пътувам по целия свят, дори понякога това да беше само виртуално, то е нещо страхотно!

Но изглежда в Google работят не хора, а програмирани машини, това е жалко!

Все пак благодаря на всички мои приятели в Панорамио за това, че Вие бяхте мои добри приятели и сега знам повече за този свят Благодарение на Вас!

Скъпи Мои Приятели, продължавайте да показвате красотите на нашия свят по начина, по който го правихте досега, независимо къде ще отидете!

Надявам се, че ние ще продължим да поддържаме връзка с вас и за в бъдеще!


Мои снимки може да откриете тук / Some of my photos you can Find Here:

➤➤➤ Mimipet in Facebook ➤ https://www.facebook.com/mimipet

➤➤➤ Mimipet in Flickr ➤ https://www.flickr.com/photos/mimipet-com/

➤➤➤ Mimipet in 500px ➤ https://500px.com/mimipet


Може да ме следите и на моите Уеб Сайтове / You can follow me also on all My Web Sites:

➤➤➤ The World of Mimi - Save the Earth! ➤ http://www.mimipet.com/

➤➤➤ Travel Map Your Tour in Italy! ➤ http://www.travelmapitaly.com/

➤➤➤ Атларе - Жребчево - Живата История на едно потопено село ... ➤ http://www.atlare.com/

➤➤➤ Cooking and Mess - Готварство, Бъркотийки и Щуротийки - Рецептите на Мими ➤ http://cookingandmess.blogspot.it/


А сега ще ви разкажа нещо за първата ми снимка в Panoramio.

Тя е публикувана в Панорамио на 30 октомври, 2007 г. Тази дата е и началото за мен в сайта. Първия път, когато попаднах в Панорамио аз се чудех дали този сайт е действащ, и дали ще приемат снимката ми там или не. След няколко месеца (така бавно беше в началото!) тази снимка беше одобрена, но по-късно бе свалена от Google Earth.

Краткото съобщение, което оставих върху снимката и посланието на моите снимки там и въобще на всички в интернет е следното:


 Здравейте на всички и добре дошли в "Светът на Мими – Приятелство без Граници!". Тук, в Панорамио можете да видите някои от моите снимки от моя уеб сайт: www.mimipet.com

В началото, в 2000 г., моят уеб сайт беше изграден от съпруга ми Gianpaolo, така че не пропускайте да посетите и неговият уеб сайт пълен с много интересни снимки: www.bottin.com

Основната идея на моят уеб сайт и снимките ми в Панорамио е да представи България на хората по целия свят.

Мотото на моят уеб сайт е "Светът на Мими – Приятелство без Граници", защото аз наистина бих искала с моите снимки да накарам хората по света да се чувстват като Приятели без Граници!

Имам идея възможно най-скоро, за да кача в моя уеб сайт, а тук също и в Панорамио някои снимки от моите пътувания в Европа и по-късно и от всички краища на света.

Така,че наслаждавайте се на снимките ми и не забравяйте, че има Приятелство без Граници!

Поздрав, mimipet


По онова време, през 2007 г., мотото на първият ми уеб сайт беше все още "Светът на Мими - Приятелство без Граници!"

По-късно през 2010 г. аз напълно смених графиката на моя уеб сайт, а също и неговото мото.

Сега мотото е "Светът на Мими – Да Спасим Земята!" Промених мотото, защото мисля, че това трябва да бъде мотото не само на моят уеб сайт, не само на мен, но така също и на всички по целия свят!

Погледнете навън и ми кажете, права ли съм или не? Климатът в глобалния смисъл на думата се променя и това е и заради нашето поведение!!!

Отворете очите си, моля!!!

Мисля, че Всички Ние Трябва „Да Спасим Земята!“ на първо място като Земя, но и неговата Флора и Фауна! Всичко е свързано с нас! Ние съществуваме благодарение на всичко това, но най-лошото е, че Ние сме много лоши хора, способни даунищожат всичко това!!!

Моля Ви, Нека „Да Спасим Земята!“ !!!

Моля, Не Убивайте Панорамио!!!

Благодаря Всички за коментарите под тази снимка / Thanks for the comments on this photo to All!

~ Мими www.mimipet.com


In English here!

I joined Panoramio on October, 30, 2007 thanks to my husband Gianpaolo – GB Photogalleryhttp://www.bottin.com/ and I had very nice time, moments and life meetings with friends here!

My first photo is with a bird, the last one here too. Maybe it is because I like the liberty and feeling like a free bird. :-)

Funny thing is the fate, it is rotating and one day it is returning on the same place, but not to say you Hello, to say you to Goodbye, but not forever!

It is pity that we and our photos were used by somebody for some needs!

It is pity that you have a wrong vision for the future of Panoramio and the world as all!

I don't like GoogleMaps and Google+ as it is now!, you should look around a little more!

A like very much Google Earth and it is pity you destroy also this one! Google Earth made me travel around the world even virtually sometimes, it is something awesome!

But seems in Google are working not people but programmed machines, it is pity!

However, Thanks to All my friends here for that, You were my Good Friends and now I know more about this world just because of you!

Dear My Friends, keep on this way and show the beauty of our world whenever you go to do it!

I hope we will continue to stay in touch with you also in the future!


Here also I will let you know something about my first picture in Panoramio.

Photo was published on Panoramio on October 30, 2007. This date is the beginning of me in the site. First time I happened in Panoramio I was wondering if it is working to accept or not photos in Panoramio. After a few months this picture was accepted (it was so slowly at the beginning!) and later was removed from Google Earth.

The short message I left on the photo and the message of my pictures at all in internet is the following:


 Hello to all and welcome to "The World of Mimi - Friendship Overland!". Here in Panoramio you can see some of my photos from my web site: www.mimipet.com

At the beginning, in 2000, my web site was built by my husband Gianpaolo, so do not miss to visit also his web site full with very interesting photos: www.bottin.com

The main idea of my web site and photos here in Panoramio is to present Bulgaria to people on the all world.

The motto of my web site is "The World of Mimi - Friendship Overland!" because I really would like with my photos people to feel the world like Friendship Overland!

I have an idea as soon as possible to put in my web site and here also in Panoramio some pictures from my travels in Europe and later also from all over the world.

So enjoy my photos here and remember that there is Friendship Overland!

mimipet’s greeting


Well at this time, in 2007, the motto of my first web site was still "The World of Mimi - Friendship Overland!".

Later in 2010 I changed completely the graphic of my web site and also its motto.

Now it is "The World of Mimi - Save the Earth!"

I changed it because I think this should be a motto not only of my web site and me, but also of all over the world!

Take a look outside and let me know am I right or not? The global climate is changing also because of our behaviors!!!

Open your eyes please!!!

I think we should "Save the Earth!" first of all as an Earth, but also its Flora and Fauna! Everything is connected with us! We exist because of all these and the worst is that we were are very bad people that can destroy everything!!!

Please, Let’s "Save the Earth!"!!!

Please, Don't Kill Panoramio!


~ Mimi - www.mimipet.com

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on October 30, 2007
 • © All Rights Reserved
  by Minka Tsoneva (Mimip…
  • Camera: PENTAX Corporation PENTAX *ist DS
  • Taken on 2006/09/02 17:31:03
  • Exposure: 0.001s (1/1250)
  • Focal Length: 108.00mm
  • F/Stop: f/8.000
  • ISO Speed: ISO400
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash