Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Ragnhildsholmen från nordöst / Ragnhildsholmen from northeast, Göteborg, 2009

Information in swedish and english:


I mitten av 1200-talet lät kung Håkon Håkonsson av Norge bygga en borg på detta berg, som då var en ö och kallades Ragnhildsholmen. Ihop med Kungahälla på andra sidan bildade den ett lås på Älven där inga obehöriga kunde passera. I borgen bodde knektar och deras befälhavare, men även styresmän med nära anknytning till kungamakten. Medborgare från södra Bohuslän som dömts för dråp skickades till Kungahälla. Det var sannolikt här på Ragnhildsholmen de spärrades in. Ringmuren är byggd av sten, tillbyggnader och reparationer i tegel. Borggården mäter 36x40 meter. Innanför fanns det träbyggnader på stengrund. Utgrävningar som gjordes vid 1800-talets slut visar att bostäderna låg utefter östra muren, verkstäder åt väster.


In the mid-1200s, King Håkon Håkonsson of Norway build a castle on this mountain, which was then an island, and was called Ragnhildsholmen. Together with Kungahälla on the other side formed on a lock on the river where no unauthorized people could pass. In the castle lived soldiers and their commanders, but also rulers with close links to the monarchy. Residents of southern Bohuslän convicted of manslaughter sent to Kungahälla. It was probably here at Ragnhildsholmen they were incarcerated. The wall is built of stone, for buildings and repairs in brick. The courtyard measuring 36x40 meters. Inside, there were wooden buildings on the stone foundation. Excavations made ​​by the late 1800s shows that homes were along the eastern wall, repairs to the west.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on January 12, 2012
  • © All Rights Reserved
    by biketommy999