สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก , กระทรวง plk16 , รหัส หน่วยเบิกจ่าย 1600500133 , Tel. 055-245081

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (3)

plk academic on May 13, 2012

ระเบียบพัสดุ

ถาม : ตามระเบียบพัสดุ ปี 2535 ค่าปรับผิดสัญญา คิดในอัตราร้อยละเท่าไรเอ่ย

ตอบ : ตามระเบียบพัสดุปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 134 กรณีซื้อจ้างที่ไม่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ กรณีงานจ้างก่อสร้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ค่าปรับ รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของงานจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท การจ้างที่ปรึกษา ปรับรายวันในอัตรา/จำนวนตายตัวร้อยละ 0.01-0.10

ถาม : การกำหนดขอบเขตของงานตามระเบียบพัสดุฯ 35 ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : ตามระเบียบพัสดุฯ 35 ข้อ 15 ทวิ วรรคหนึ่ง

ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน

เว้นแต่ กรณีมีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ

plk academic4 on May 28, 2012

ระเบียบพัสดุ

ถาม : ส่วนราชการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งในประกาศสอบราคาไม่ได้กำหนดไว้ว่า “การยื่นซองให้ยื่นทางไปรษณีย์หรือยื่นซองด้วยตนเอง ไว้ในประกาศ “สอบถามว่าหน่วยงานจะรับซองทางไปรษณีย์หรือทางขนส่ง (ธุรกิจขนส่ง) ได้หรือไม่

ตอบ : ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 (2) กำหนดไว้ว่า “ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดำเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นตรงต่อส่วนราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้” ดังนั้น ส่วนราชการไม่ได้กำหนดในประกาศ ให้มายื่นซองด้วยตนเอง ก็สามารถรับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้
ถาม : ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อห้าม อย่างไรบ้าง

ตอบ : กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ต้องไม่ใช่ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
กรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องไม่ใช่ กรรมการตรวจรับพัสดุ

plk academic on June 7, 2012

e-GP

ถาม : กรณีประกาศสอบราคาในระบบ e-GP แล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 41(1) อีกหรือไม่คะ

ตอบ : การเผยแพร่เอกสารสอบราคาในปัจจุบัน ยังต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 41 (1) เหมือนเดิมนะคะ ส่วนกระบวนการลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement .go.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 ค่ะ

ถาม : มีระเบียบบังคับไว้มั๊ยคะว่าการสอบราคา ต้องนำมาลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางด้วยทุกครั้ง

ตอบ : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement .go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานในระบบ(e- Government Procurement) ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป (กำหนดใช้ระยะที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2555)

ถาม : กรณีการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ที่มาขอรับเอกสารสอบราคาแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นการลักลอบนำเลขบัตรประจำตัวฯ ของผู้อื่นมาใช้ และได้ยื่นซองใบเสนอราคาแก่หน่วยงานแล้วหน่วยงานจะไม่รับซองใบเสนอราคาได้หรือไม่

ตอบ : โดยหลักการ เจ้าหน้าที่ต้องรับซองใบเสนอราคาและเอกสารของผู้เสนอราคารายดังกล่าว แต่ในการพิจารณา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีอำนาจที่จะพิจารณาตัดผู้เสนอราคารายดังกล่าว เนื่องจากการใช้เอกสารเท็จ พร้อมทั้ง แจ้งความดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่ง

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo taken in Phitsanulok, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand

Photo details

 • Uploaded on March 2, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Phitsanulok Provinci…
  • Camera: Apple iPhone 4S
  • Taken on 2012/03/02 12:08:30
  • Exposure: 0.000s (1/2045)
  • Focal Length: 4.28mm
  • F/Stop: f/2.400
  • ISO Speed: ISO64
  • No flash

Groups