วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก , กระทรวง plk20 , รหัส หน่วยเบิกจ่าย 2000600268 , Tel. 055-258570

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (11)

plk gfmis on April 18, 2012

*ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ณ 12 เมย. 2555

ได้รับงบประมาณ 10,600,000.00 บาท

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00

plk gfmis on May 3, 2012
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 10,600,000.00 บาท

  ยอดใช้งบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

plk academic on May 11, 2012

ระเบียบพัสดุ

ถาม : ตามระเบียบพัสดุ ปี 2535 ค่าปรับผิดสัญญา คิดในอัตราร้อยละเท่าไรเอ่ย

ตอบ : ตามระเบียบพัสดุปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 134 กรณีซื้อจ้างที่ไม่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ กรณีงานจ้างก่อสร้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของงานจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ100 บาท การจ้างที่ปรึกษา ปรับรายวันในอัตรา/จำนวนตายตัวร้อยละ 0.01-0.10

ถาม : การกำหนดขอบเขตของงานตามระเบียบพัสดุฯ 35 ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : ตามระเบียบพัสดุฯ 35 ข้อ 15 ทวิ วรรคหนึ่ง

*** ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
*** โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน

เว้นแต่ กรณีมีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ

GFMIS PLK on May 17, 2012
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 15 พ.ค. 2555

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 12,589,900.00 บาท

  ยอดใช้งบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

plk academic4 on May 28, 2012

ระเบียบพัสดุ

ถาม : ส่วนราชการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งในประกาศสอบราคาไม่ได้กำหนดไว้ว่า “การยื่นซองให้ยื่นทางไปรษณีย์หรือยื่นซองด้วยตนเอง ไว้ในประกาศ “สอบถามว่าหน่วยงานจะรับซองทางไปรษณีย์หรือทางขนส่ง (ธุรกิจขนส่ง) ได้หรือไม่

ตอบ : ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 (2) กำหนดไว้ว่า “ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดำเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นตรงต่อส่วนราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดให้กระทำได้” ดังนั้น ส่วนราชการไม่ได้กำหนดในประกาศ ให้มายื่นซองด้วยตนเอง ก็สามารถรับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้
ถาม : ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อห้าม อย่างไรบ้าง

ตอบ : กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ต้องไม่ใช่ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
กรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องไม่ใช่ กรรมการตรวจรับพัสดุ

plk academic4 on June 6, 2012

e-GP

ถาม : กรณีประกาศสอบราคาในระบบ e-GP แล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 41(1) อีกหรือไม่คะ

ตอบ : การเผยแพร่เอกสารสอบราคาในปัจจุบัน ยังต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 41 (1) เหมือนเดิมนะคะ ส่วนกระบวนการลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement .go.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 ค่ะ

ถาม : มีระเบียบบังคับไว้มั๊ยคะว่าการสอบราคา ต้องนำมาลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางด้วยทุกครั้ง

ตอบ : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement .go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานในระบบ(e- Government Procurement) ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป (กำหนดใช้ระยะที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2555)

ถาม : กรณีการบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ที่มาขอรับเอกสารสอบราคาแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นการลักลอบนำเลขบัตรประจำตัวฯ ของผู้อื่นมาใช้ และได้ยื่นซองใบเสนอราคาแก่หน่วยงานแล้วหน่วยงานจะไม่รับซองใบเสนอราคาได้หรือไม่

ตอบ : โดยหลักการ เจ้าหน้าที่ต้องรับซองใบเสนอราคาและเอกสารของผู้เสนอราคารายดังกล่าว แต่ในการพิจารณา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีอำนาจที่จะพิจารณาตัดผู้เสนอราคารายดังกล่าว เนื่องจากการใช้เอกสารเท็จ พร้อมทั้ง แจ้งความดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่ง

plk gfmis on July 25, 2012
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 15 ก.ค. 2555

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 12,589,900.00 บาท

  ยอดใช้งบประมาณ 12,584,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96

GFMIS PLK on August 21, 2012
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 15 ส.ค. 2555

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 12,589,900.00 บาท

  ยอดใช้งบประมาณ 12,584,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96

 • นส.คงค้างที่ไม่บันทึกหักล้างรายการในระบบ GFMIS ณ 15 ส.ค. 2555

  จำนวน 2 รายการ

GFMIS PLK on September 9, 2012
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2555

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 12,589,900.00 บาท

  ยอดใช้งบประมาณ 12,584,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96

plk gfmis on April 30, 2013
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 2 ม.ค. 2556

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 3,000,000.00 บาท

  เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

GFMIS PLK on May 1, 2013
 • ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2556

  งบประมาณที่ได้รับจำนวน 3,900,000.00 บาท

  เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo taken in Phitsanulok, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand

Photo details

 • Uploaded on March 2, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Phitsanulok Provinci…
  • Camera: Apple iPhone 4S
  • Taken on 2012/03/02 13:52:43
  • Exposure: 0.001s (1/1314)
  • Focal Length: 4.28mm
  • F/Stop: f/2.400
  • ISO Speed: ISO64
  • No flash

Groups