Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Gamla Älvsborg, Göteborg, 2012

Först i mitten av 1200-talet fick Sverige en landkorridor till havet mellan det danska Halland och norska Bohuslän. För att säkra den byggdes bland annat Älvsborg. När det skedde är okänt. Borgen nämns första gången 1366. Efter att under senare delen av medeltiden ha hört till de danska unionskungarna kom den från Gustav Vasas tid att höra till Sverige med undantag för några tidpunkter. 1563 och 1612 erövrades borgen av danskarna och Sverige fick betala stora lösensummor. Vid mitten av 1600-talet ersatte Nya Älvsborg den gamla borgen som befästning vid älvmynningen.

Under medeltiden var Gamla Älvsborg byggd helt i timmer. Gustav Vasa påbörjade en nybyggnad av ett slott, som fortsattes av hans söner Johan III och Karl IX. Anläggningen blev då en typisk vasaborg med hörntorn och mellan dem liggande byggnadsslängor. Borgen undersöktes 1938-55. Fynden finns utställda i Kronhuset, Kronhusgatan 1D.

Invid borgen låg från 1547 Älvsborgsstaden som brändes 1563. Borgarna återvände därefter till Nya Lödöse, varifrån de flyttat på order av Gustav Vasa.

Källa: Informationstavla vid Gamla Älvsborg.


Not until the mid 1200s, Sweden had a land corridor to the sea between the Danish Halland and Norwegian Bohuslän. To ensure it was built including Älvsborg. When it happened is unknown. The castle was first mentioned 1366. After the late Middle Ages to have been among the Danish union kings came from the time of Gustav Vasa to belong to Sweden with the exception of a few times. 1563 and 1612 the castle was conquered by the Danes and Sweden had to pay large ransoms. By the middle of the 1600s replaced the New Älvsborg the old castle that fortification at the river mouth.

During the Middle Ages Old Älvsborg was built entirely of timber. Gustav Vasa started a new construction of a castle, which was continued by his sons John III and Karl IX. It became a typical Vasa castle with corner towers and between them lying building longhouses. The fortress was examined 1938-55. The finds are on display in the Crown Building, Kronhusgatan 1D.

Near the castle was from 1547 Älvsborg city that was burned 1563. The clergy then returned to New Lödöse, from where they moved on the orders of King Gustav Vasa.

Source: Information board at Gamla Älvsborg.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on April 23, 2012
  • © All Rights Reserved
    by biketommy999