Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

AYDIN - DİDİM, Apollon Tapınağı..!!! _yemtaş©_

Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ile birlikte Bizans bazilikasının avlusu içinde kalmıştır. Korinth düzeninde ve peripteros planlıdır. Roma Devrindendir. M.S 150 yıllarına tarihlendirilmektedir. 1983-1990 yılları arasında bir köşesi restore edilerek ayağa kaldırılmıştır.

Didim'in girişinde, Batı Anadolu kıyılarının en etkileyici bağımsız anıtı olarak kabul edilen Apollon Tapınağı yükselir. Tapınağın anıtsal boyutları ve benzersiz planı kadar, çok iyi bir durumda koruna gelmesi de hayranlık uyandırmaktadır. Yunan dünyasında Apollon Tapınağı'nı boyutları bakımından önemli bir farkla geride bırakacak herhangi bir tapınak yoktur. Hellenistlik dönemde tasarlanan Apollon Tapınağı, dev boyutlu mimarlık yapıtlarının Roma'lıların tekelinde olmadığını göstermektedir. Didyma hiçbir zaman bir kent niteliği taşımamıştır. Tapınak ve onun yönetiminde ki kehanet , Miletos toprakları içerisindedir ve rahibi de kentin önde gelen resmi görevlileri arasında yer almıştır.

Apollon Tapınağı bir kehanet Merkezi durumundadır. Milet ve çevre kentlerden gelen ziyaretçiler Panormos Limanından ( Mavişehir yakınlarında ) karaya çıkarak, tapınağa bir kutsal yol ile ulaştıkları bilinmektedir. Kutsal yolun iki tarafında heykeller sıralanmıştır. M.Ö. 6. yy tarihlenen bu heykellerden bir çoğu 1858 yılında Newton tarafından British Museum' a gönderilmelerine kadar orijinal yerlerinde kalmışlardır. Çoğu Arkalik döneme ait dik bir biçimde oturan figürleri betimler. Bazıları yazıtlıdır. Kutsal yol heykelleri arasında bir aslan ile bir sfenks heykeli de vardır. Bu heykellerin orijinalleri olmasa da yerlerine kopyalarının bile konması bir önem taşımaktadır.

Didyma tarihinin erken evresi Tapınağın Persler tarafından yıkılmasıyla sona erdi. M.Ö. 494 yılında İona ayaklanması başarısızlıkla sonuçlanıp Miletos düşünce, Dareison hem tapınak hem de bilicilik yerini yağmalayarak yıktırmıştır. Perslerin çaldığı bronz Apollon heykelini 150 yıl sonra İskender almış ve Didyma ya geri vermiştir.

Pers yıkımının ardından kehanet merkezinin toparlanması uzun sürmüştür. Ama İskender'in gelişiyle inşaat hızlanmış ve kehanet pınarı yeniden kaynamıştır. Hayata dönen kehanet kurumu İskender'in tanrı Zeus'un öz oğlu olduğunu ve Gaugamela'da zafer kazanacağını muştulamıştır. Yine de Didyma, asıl canlanmasını Seleukos'a borçludur. Eski tapınağın bulunduğu yerde bugün kalıntıları bulunan dev yapının inşaatını M.Ö. 300 yılında Seleukos başlatmıştır. Yeni kutsal alan kısa zamanda büyük bir üne ve zenginliğe kavuşmuştur. M.Ö. 278 yılında istilacı Galatların saldırılarından çok zarar görmüştür. M.Ö. 277 yılına ait çıkartılan bir yazıtta savaştan çok zarar ve yağma görüldüğü, tapınakta Artemis hazinesindeki kaidelerden hiç bir eser kalmadığı yazmaktadır. Henüz tamamlanmayan yapı ise ayakta kalabilmişti. 200 yıl kadar Miletos'lular kendi imkanları ile onu tamamlamaya çalıştılar. Ama tapınak hiçbir zaman tamamlanamadı. Örneğin taşların çoğu perdahlanmadı, sütunların livleri tamamlanamadı.

Apollon tapınağı kehanet yönünden önemli başarılar gösterir ve hızla üne ve zenginliğe kavuşur. Kehanetlerinden teki İskender'in kazanacağı kehanet olmuştur. Bilicilik olarak rahipler hiçbir zaman kesin cevaplar vermez hep yoruma açık yanıtlar verirlerdi. Böylece olan her olay bir şekilde rahiplerin dediğine geliyordu. Ayrıca çok uzaklardan ve çeşitli yerlerden gelen misafirlerle sürekli olarak konuştukları için hemen hemen tüm siyasi sırları biliyorlar ve özellikle siyasi kehanetlerinde bu bilgileri çok işe yarıyordu.

Didyma' da tek etkinlik kehant değildi. Dört yılda bir yapılan Büyük Didyma Şenlikleri Roma İmparatorluğu döneminde büyük rağbet görmüştür. Alışılagelmiş spor yarışmalarının dışında hitabet, müzik ve tiyatro yarışmaları da düzenleniyordu. Şenliğin bir bölümü Didyma'da bir bölümü de Miletos' da düzenleniyordu. Yarışmaların çoğu Miletos'da ki görkemli tiyatro yerine Apollon Tapınağı'nın bahçesinde yapılıyordu. Didyma'daki stadion hala ayaktadır. Tapınağın güneyinde ve öylesine yakınında yer almaktadır ki, tapınağın basamakları oturma yeri olarak kullanılmıştır. Alt basamaklarda oturma yerlerinden her birinin belirli bir kişiye ayrıldığını gösteren yazıtlar vardır. Yaklaşık 200 ayrı ad okunabilmekte, kimisinin özenle kazındığı, kimisinin de kabaca çiziktirildiği gözlenmektedir. İsimler en iyi yer sayılan birinci sırada yoğunlaşmıştır. Hepsi de birey yada topluluk statüsünde ki kişilere ait isimlerdir. Hiçbir devlet görevlisine statüsü gereği yer ayrılmamıştır. Koşu yarışlarının başlama yeri stadionun doğu ucunda olup bugün de görülebilmektedir.

Didyma Apollon tapınağı'nın ilginç özelliklerinden biri yapının çeşitli kesimlerinde duvarlara ve basamaklara kazılmış harflerdir. Bunların işlevine ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya konulmuştur. Harfler üç değişik şekilde konmuştur. Özel isim kısaltmaları oldukları varsayılır ve bu yoldan ele alınarak, tapınağın inşaatına köle işçi veren kişilerin, parça başına ücret aldıkları için yaptıkları parçalara belli olsun diye isim kazıdıklarıdır. Bunlar toplanarak ödemeler yapılıyordu. Tapınağın son rütuş işleminde hepsi silinecekti ama ne var ki tapınak hiç bir zaman tamamlanamadı.

Apollon Tapınağı Kehanet Ocakları Antik çağda kehanet halkın en alt tabakasından, en üst tabakasına kadar herkes tarafından ilgi çekici ve inandırıcı olup, Kehanet mekanları kutsal mekanlar, Kehanet yapan kahinlerde Kutsal kişiler olarak toplum içinde büyük saygı görmüşlerdir. Kehanet tapınaklarının değeri, önceden haber verdikleri olayların doğruluğuna göre artmakta veya azalmaktadır. Apollon Tapınağı da kehanet mekanlarından biridir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Temple of Apollo, Temple of Athena, remained in the courtyard with a Byzantine basilica. Corinthian and peripteros plan. Devrindendir Rome. M.S with dated to 150 years. Restored and erected in a corner between the years 1983-1990.

The entrance of Didim, western Anatolian coast, rises the Temple of Apollo was adopted as a monument of the most impressive independent. Up to the monumental size and unique plan of the temple, to arrive at a very good case koruna evokes admiration. Temple of Apollo, the Greek world will be left behind a significant margin in terms of size do not in any temple. Designed in Hellenistlik Temple of Apollo, the monopoly of the giant architecture will show that Romans. The nature of a city that never taşımamıştır Didyma. Prophecy that the temple and his administration, and the priest is in the territory of the city of Miletus was one of the leading officials.

Temple of Apollo is the center of a prophecy. Visitors from surrounding cities of Miletus and the port of Panormos (near Mavişehir) out of the land, is known to reach the temple with a sacred way. Holy statues on either side of the road are listed. BC 6. Many of these sculptures dating from centuries of British Museum in 1858 by Newton 'to the original parts had to be sent to a. Most of the sitting in an upright backrest figures depict period. Some yazıtlıdır. Statue of a sphinx with a lion among the statues of the holy road are also available. Although not even put copies of the originals of these statues are very important places.

Destruction of the temple by the Persians ended in the early stage of the history of Didyma. BC Sonuçlanıp failed revolt of Miletus in 494 Iona thought, Dareison and the plundering of the temple and demolished the place bilicilik. 150 years later, the Persians, Alexander had stolen bronze sculpture of Apollo and gave back to Didyma.

Took longer to recover after the destruction of the Persians the oracle center. But the arrival of Alexander the accelerated construction and re-shorted the fountain of prophecy. Life returned to the institution of prophecy, and that Alexander the son of the god Zeus Gaugamela'da self muştulamıştır win victory. Nevertheless, Didyma, Seleukos'a owes the revival of the original. Construction of the giant structure of the temple where the remains of the old BC today Launched in 300 Seleucus. The new sanctuary soon gained a great reputation and wealth. BC Galatians in 278 invasive too was damaged in the attacks. BC 277 issued for the year than war damage and looting seen in an inscription, the temple of Artemis, one works at the treasury HANDLED writes pedestals. Uncompleted building is only able to maintain standing. Worked up to 200 years to complete it with their own means Miletos'lular. But the temple was never finished. For example, many of the stones perdahlanmadı, columns livleri completed.

Significant achievements in terms of prophecy shows the temple of Apollo and quickly regains fame and wealth. Teki prophecies prophecy of Alexander was to win. Bilicilik always open to interpretation as the answers do not provide definitive answers to the priests gave no time. Thus, the monks say that meant each event. In addition, guests from various places far away, and talked constantly for almost all the political secrets, and know this information so it worked well, especially the political oracles.

Didyma was not the only activity kehant. Grand Didyma Festival held every four years and has seen great demand in the Roman Empire. Oratory than conventional sports competitions, music and drama contests were held. A part of the festival is also a part of Didyma Miletos were performed both. Instead of the magnificent Temple of Apollo at Miletos and theater most of the competitions were held in the garden. Didyma stadium is still standing. The temple is located near the south, and so that the steps of the temple was used as a place of residence. Sub-steps of each of the seats allocated to a particular person have inscriptions showing. Approximately 200 separate read each name, kimisinin carefully defaced, roughly çiziktirildiği kimisinin observed. Concentrated in the first place regarded as the best place names. All of them are names of people that the status of individual or community. No state has been made in accordance with official status. Running races and today the start site can be seen in the east end of the stadium.

One of the interesting features of the Temple of Apollo Didyma walls and stairs carved letters in various parts of the structure. They put forward various hypotheses concerning the function. Letters have been in three different ways. The proper name, and in this way are assumed to abbreviations, discussing the construction of the temple of the people who slave labor, the rate per piece for their sake of their name in certain parts kazıdıklarıdır. These payments are collected and made. Silinecekti last thorough touch-up process, but what they all have the temple that the temple was never completed.

Temple of Apollo Prophecies Centers The bottom layer of the oracle of the people in ancient times, by everyone from the top layer is interesting and believable, Prophecy places holy places, holy prophets prophecy as people who saw the great respect in the community. Temples, the value of prophecy, according to notice increases or decreases the accuracy of their events. The prophecy is one of the Temple of Apollo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BU BENİM DÜNYAM, BENİM FOTO SAYFAM =//= THIS MY WORLD, MY PAGE

---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|||||||||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------

-->p-track

Show more
Show less
Bornova, İzmir, Türkiye

Photo details

 • Uploaded on May 8, 2012
 • © All Rights Reserved
  by İsmail Taşoğlu (yemt…
  • Camera: Canon PowerShot A580
  • Taken on 2010/09/06 19:20:23
  • Exposure: 0.002s (1/500)
  • Focal Length: 5.80mm
  • F/Stop: f/2.600
  • ISO Speed: ISO80
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash