Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Skansen Lejonet, Göteborg, 2012

Skansen Lejonet är en försvarsanläggning från 1600-talet. Danska, norska och svenska kungamakter har mötts och stridit i området kring Göta älvs mynning sen tidig medeltid. 1303 lät Sveriges kung bygga Gullbergs fäste på Gullbergsklippan som då låg strategiskt vid Göta älvs strand. Gullbergs fäste har varit med om upprepade attacker, reparationer och förstärkningar. 1612 intog Danmark de svenska landområdena på Västkusten och totalförstörde Gullbergs fäste. När Sverige återfick landområdena gällde det att rusta mot nya angrepp. Erik Dahlbergh lät anlägga Skansen Westgötha Leijon (idag Skansen Lejonet) på Gullbergsklippan 1687. Dahlberg var chef för Fortifikationen som byggde och underhöll Sveriges fästningar. Skansen Westgötha Leijon skulle skydda den nya staden Göteborg och hela Västergötland. Dahlberg lät bygga ett skanstorn omgivet av ett stjärnformat befästningsverk. Från detta kunde man skjuta både långt och nära. Tack vare den finurliga formen gick det att ge eld i alla riktningar, även längs med murarna, för att försvara skansen. Karl XI invigde den sex våningar höga skansen 1689 men den har aldrig fått tillfälle att pröva sin duglighet i strid. Med tiden utvecklades Göteborg från militärfäste till handelsstad. 1807 togs beslutet att riva fästningsverken men stadens skansar Kronan och Lejonet fick stå kvar. Skansen Lejonet kom att tjäna som förråd, först åt en krutfabrik och senare för Sveriges landstormsförband. 1893 fick skansen ett nytt fyra meter högt taklejon i koppar, då det ursprungliga trälejonet hade ruttnat bort. 1942 blev skansen Lejonet återigen lämnat åt sitt öde. Ordenssällskapet Götiska Förbundet uppmärksammade skansens tillstånd 1972, vilket ledde till en stor renovering. Två år senare återinvigde konung Carl XVI Gustaf Skansen Lejonet. Skansen Lejonet är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.


Skansen Lejonet is a defense of the 1600s. Danish, Norwegian and Swedish royal powers have met and fought in the area around the Göta River estuary since the early Middle Ages. 1303 sounded the King of Sweden to build Gullberg Gullberg grip on the Rock which was then strategically at Göta river beach. Gullberg's stronghold has been involved in repeated attacks, repairs and reinforcements. 1612 occupied Denmark, the Swedish lands on the West Coast and the complete destruction of Gullberg's stronghold. When Sweden regained the lands they had to prepare for new attacks. Erik Dahlbergh sounded build Skansen Westgotha ​​Leijon (today Skansen Lejonet) at Gullberg Rock 1687th Dahlberg was head of the fortification which built and maintained the Swedish fortresses. Skansen Westgotha ​​Leijon would protect the new city of Gothenburg and the whole Västergötland. Dahlberg had built a fortress tower surrounded by a star-shaped fortifications. From this one could shoot both far and near. Thanks to the ingenious shape, it was to fire in all directions, including along the walls, to defend the fort. Karl XI inaugurated the six-storey fort in 1689 but has never had a chance to test their mettle in combat. Over time, Gothenburg from military stronghold into a commercial center. 1807 it was decided to demolish the fortifications but the town's fortifications crown and the lion was left standing. Skansen Lejonet came to serve as a storage room, first at a gunpowder factory and later the Swedish Landsturm dressing. 1893 was the fort a new four-meter high roof lion in copper, then the original lion had rotted away. 1942, Skansen Lejonet once again left to their fate. The words Gothic Society Association noted the scanning state of brake 1972, which led to a major renovation. Two years later rededicated King Carl XVI Gustaf Skansen Lejonet. Skansen Lejonet is a national monument and managed by the National Property Board.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on July 10, 2012
 • © All Rights Reserved
  by biketommy999
  • Camera: Canon PowerShot G9
  • Taken on 2012/06/09 15:13:00
  • Exposure: 0.004s (1/250)
  • Focal Length: 7.40mm
  • F/Stop: f/4.000
  • ISO Speed: ISO80
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash