vnvetlester
Best photos All photos
634
photos
410
on Google Maps
views
« Previous12Next »

vnvetlester's conversations

very nice plane... L

Your welcome Tamhuongohio,thanks for viewing my photos.I took that one a long time ago.I'm glad you found it.

I have put in several days work up on that mountain and at the radio station when Gary Rakes worked there.I worked for Two-Way Radio Inc.from 1972-78 We took care of Jenkins PD and Beth Elkhorn on the mountain too,and for the cable co.owned by a man with the last name of Subert.My name is Walter Lester you should remember me. Send me a e-mail at wlester3@roadrunner.com

XIN KÍNH CHÚC CÁC BÁC, CÁC CHÚ CỰU CHIẾN BINH !

Các bác, các chú đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước oanh liệt, vẻ vang và rất hào hùng của dân tộc VIỆT NAM. Các bác, các chú thân mến! trước hết cho phép cháu gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các cựu chiến binh VN nói chung và các cựu chiến binh đã từng tham gia trận đánh tháng 8 năm 1969 thuộc QK2 tại khu vực nói tròn Quảng Ngãi VN toàn thể gia đình rồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Qua nhiều kênh thông tin cháu được biết trận chiến đấu đó là do Lý Tống thả bom vào lúc 7h-8h tối ngày 26/8/1969 gần bệnh xá giã chiến B23 cạnh sông Giang núi Tròn Quảng Ngãi VN. Buổi tối hôm đó Chú cháu và các đồng đội của mình bị chúng bom; sáng hôm sau địch đánh chiếm được cứ địa; mãi mấy ngày sau quân ta mới rành lại được; lúc đó mới làm công tác mai táng tử thi gần đơn vị. Đó là toàn bộ thông tin cháu được biết. Qua PANORAMIO.VN cháu muốn gửi thông tin về liệt sỹ theo giấy báo tử sau: Đ/c: Phùng Văn Tới, Cấp bậc, chức vụ: Trung đội trưởng, đơn vị thuộc: KN. Nguyên quán: xã Tây Sơn - Huỵên Ba Vì - Tỉnh Hà Tây (nay là TP HÀ NỘI cách đền Phùng Hưng 3Km). Sinh năm 1936, ngày nhập ngũ 7/1967, ngày vào Đảng DB:12/1961, CT: 1962. Con Ông Phùng Văn Chấn, bà Nguyễn Thị Mỹ, vợ là: Trần Thị Kình. Đã hy sinh anh dũng ngày 26/8/1969 tại mặt trận phía nam trong trường hợp vì sự nghiệp chống mỹ bảo vệ tổ quốc, đã xác nhận là liệt sỹ. Thi hài đã mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Quyết định ngày 01/9/1971 đã ký Thượng tá, Hồ Bá Phúc. Trên đây là toàn bộ thông tin cá nhân của chú cháu. Rất mong các bác, các chú cựu chiến binh ai đã từng tham gia trận chiến đấu đó hoặc được biết giúp đỡ gia đình cháu. TM gia đình cháu xin chân thành cảm tạ ! Đ/c của cháu: 02413831987 hoặc 0913322982.

Wish THE DOCTOR, THE VETERANS NOTE! The uncle, the uncle had joined the resistance against American glorious, glorious, glorious and great nation of VIETNAM. The uncle, the uncle dear! first let me send my best wishes to all Vietnam veterans in general and the veterans had participated in the battle in August 1969 under the said circular area QK2 in Quang Ngai Vietnam entire family and good health and happiness. Through multiple channels of information I learned is that combat bombing by Tong at 7 pm-8 pm on 26/8/1969 clinic near the basket next to the river B23 Round Mountain Giang Quang Ngai Vietnam. Note that night you and your team-mates were made bombs, the next morning to conquer the enemy is on site; forever last few days our troops are pure, then to the work of bodies buried near the unit . That is all the information you know. Through PANORAMIO.VN I want to send information about Martyr's death notice as follows: Address: Phung Van Toi, rank and service: Platoon leader, units: KN. Origin: Tay Son Commune - Ba Vi - Ha Tay province (now Hanoi Phung Hung Temple to 3km). Born in 1936, enlisted on 7 / 1967, dated the Party DB: 12/1961, CT: 1962. Con Phung Van Chan, Nguyen Thi My, wife, Tran Thi Kinh. Who died heroically on 26/8/1969 at the southern front in case the cause of protecting the country against the U.S., has confirmed that martyrs. Corpses were buried in separate places near the front of the unit. Decision dated 01/9/1971 signed Lieutenant Colonel, Ho Ba Phuc. Above is all the personal information of her uncle. We hope the doctor, the uncle veterans who had participated in combat or are known to help her family. TM family sincerely thank you! Comrade of me: 02413831987 or 0913322982

I stayed in these during the Winter of '72

The Best Army Uniform of the 20th Century I still have mine though it don't fit anymore!

I was here exactly 1 year later

Cool! My friend and I came out here last year with the express purpose of climbing to the top of the highest mountain in Kentucky.

Neat, good old Big Stone Gap. I've only been here twice, just passing through. I like the towns in southwestern Virginia, though. -Malcolm

Friends

  • loading Loading…

 

vnvetlester's groups