Jerzy Ociepa
233
photos
176
on Google Maps
views
« Previous12345678910Next »

Jerzy Ociepa's conversations

www.noronha.pe.gov.br -polecam to miejsce

Paris is beautiful

Polecam Tabę - spokojnie i pięknie

Archipelag Fernando de Noronha, który posiada bardzo delikatny ekosystem, jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Liczba przebywających tu turystów jest ograniczona, ale szczęśliwcy mogą nacieszyć się wspaniałymi plażami i kojącymi, ciepłymi wodami pełnymi delfinów i żółwi morskich. Noronha jest jednym z najlepszych na świecie miejsc do nurkowania. Na lądzie można udać się na wycieczkę po szlakach Jardim Elizabeth, wybrzeża Esmereldy i zatoki Sancho, która kończy się stromym podejściem po schodach wykutych w szczelinie klifu.

Very beautiful view.
Wonderful capture.
Like+Favorite
Best regards from Georgia, David.

Very beautiful view.
Wonderful capture.
Like+Favorite
Best regards from Georgia, David.

Wieczny strażnik Piramid

Widok na Hotel Intercontinental Taba

No­wo­cze­sny ku­rort egip­ski, le­żą­cy przy gra­ni­cy z Izra­elem, znany jest przede wszyst­kim z bo­gac­twa pod­wod­ne­go świa­ta. Nie­zwy­kle ko­lo­ro­we i nie­spo­ty­ka­ne rafy ko­ra­lo­we przy­cią­ga­ją tu­ry­stów z ca­łe­go świa­ta. To tutaj - do Taby, od paru lat zjeż­dża­ją ama­to­rzy spor­tów wod­nych, a w szcze­gól­no­ści nur­ko­wa­nia. Na prze­strze­ni kilku ostat­nich lat mia­sto znacz­nie się roz­bu­do­wa­ło. Z nie­gdyś spo­koj­nej wio­ski ry­bac­kiej po­wstał wciąż roz­wi­ja­ją­cy się ośro­dek wy­po­czyn­ko­wy. Znane mię­dzy­na­ro­do­we sieci, takie jak Hil­ton, Mar­riot czy In­ter­con­ti­nen­tal wy­bu­do­wa­ły w Tabie sze­reg luk­su­so­wych kom­plek­sów ho­te­lo­wych. In­fra­struk­tu­ra ho­te­li za­pew­nia spę­dza­nie nie­za­po­mnia­nych, peł­nych wra­żeń wa­ka­cji. Taba jest rów­nież do­sko­na­łym miej­scem wy­pa­do­wym do Kairu, na Górę Moj­że­sza i do klasz­to­ru Św. Ka­ta­rzy­ny, do Izra­ela, Jor­da­nii i Syrii. Za­pra­szam więc do od­wie­dze­nia tego wciąż mało u nas zna­ne­go egip­skie­go za­kąt­ka. Fot. Alek­san­der Kra­marz / www.​mi­xtra­vel.​pl Jedź do Egip­tu - ofer­ty LAST MI­NU­TE­Hur­gha­da już od 1049 zł

« Previous12Next »

Friends

  • loading Loading…

 

Jerzy Ociepa's groups