hebrus2u
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
SHOW: BEST PHOTOS
« Previous12345678...2930Next »

hebrus2u's conversations

  • برجا بمان ای قهرمان جمع سواران می رود **

تهران 13 اسفند 93

تو رفــــتی و همراه تو هــــم باد و باران مـــی رود

جـــــان ســـــخن با جان تو از یاد یاران مــــی رود

دیدم که دستی در جهان از جنس دستان جــوان

یـــــادی به یاد یـــــاری بی یادگــــــاران مــــی رود

آبی که می پاشی بپاش بر روی گل ها واژه باش

آب شــــــراب شـــــعر تو با آبـــــشاران مــــی رود

دنـــــبال روزی ها مـــباش بهر ستم آمــــاده باش

هــــم روزها هــــم روزی ات با روزگـــاران می رود

در فصل صیدی و شکار کــاری به جـــــاندارن مدار

یاد شـــــکار شــــــعر من میل شکاران مــــی رود

در بیشه انبــــوه من گــــل می کــــند اندوه مــــن

شب می پرد از پیش من در بیشه زاران می رود

از هر ســــواری ضربه ای خوردی و برجا مانده ای

بــــرجا بمــان ای قهرمان جـــمع سواران می رود

فرســوده شد زخــم تنـــم در زیــر تیـــغ آفتــــاب

افســـوس بر بالیـــن من چـتر چنــاران مـــی رود

از فتاح بحرانی :از هر سواری ضربه ای خوردی و بر جا مانده ای www.fbahrani.blogsky.com

Hello dear friend, Bernard! Thank you! This picture is very beautiful. Have a nice day. Greetings: Laci L+F

Hello dear friend, Bernard! Thank you! This picture is very beautiful. Have a nice day. Greetings: Laci L+F

Hello dear friend, Bernard! Thank you! This picture is very beautiful. Have a nice day. Greetings: Laci L+F

很高兴你喜欢.亲切的问候.宁.

Jacek Firmanty 12 天前

alvaro1959 昨天

RNLatvian

谢谢观赏.真诚的祝愿.来自中国的问候.宁.

Lloret

supraph2

RNLatvian

谢谢您的访问和很好的意见.中国.宁.

FaSon

RNLatvian

Красивое фото! F+L C наилучшими пожеланиями из Карелии, Fen

Friends

  • loading Loading…

 

hebrus2u's groups